Telefón054/4722742 Mobilný telefón0904 089 272 Po-Pia 09:00-16:00 / Obedňajšia prestávka: 12:00-13:00 hod.

Počas lockdownu si objednaný tovar cez eshop môžete vyzdvihnúť v našej predajni. Servis bicyklov je otvorený od 9:00-12:00 13:00-17:00 hod.

Sortiment

Podmienky inzercie na bicykle.eu

Prevádzkovateľ:

SPAIZ s.r.o., Poštová 3, 08501 Bardejov

Používateľ:

 1. Inzerovať môže akákoľvek fyzická osoba predávajúca svoj súkromný majetok.
 2. Nie je dovolené inzerovať firmám ich tovar alebo výrobky za účelom ďalšieho predaja.

Podmienky bezplatnej inzercie:

 1. Pre zadanie inzercie je potrebná registrácia pre správu inzerátov. Z registrácie plynú aj ďalšie výhody pri nákupoch v našom eshope.
 2. Prevádzkovateľ je len sprostredkovateľ medzi predávajúcim a kupujúcim, nenesie však zodpovednosť za obsah inzerátov, odoslaných e-mailov ani za samotný obchod – kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod.
 3. Využívanie služieb portálu bicykle.eu je možné len po súhlase Používateľa s Podmienkami inzercie.
 4. Inzercia na portály bicykle.eu je bezplatná.
 5. Používateľ plne zodpovedá za obsah uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane fotografii.
 6. Pridávané inzeráty prechádzajú kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok inzercie. Prevádzkovateľ inzertného portálu bicykle.eu si vyhradzuje právo odstránenia inzercie, ktoré budú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Používateľovi.
 8. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam inzercie odporujú môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené.
 9. Inzerovať je možné len veci súvisiace s cyklistikou ako bicykle, náhradné diely na bicykle, doplnky na bicykle.
 10. Do inzerátov je zakázané:
 • písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek,
 • do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!?),
 • do názvu alebo do textu inzerátu vkladať www adresu, alebo názov spoločnosti
 • používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka, ...)

Zodpovednosť za škodu

 1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu bicykle.eu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Portálu Používateľom, či tretími osobami.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu bicykle.eu.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu bicykle.eu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 4. Prevádzkovateľ portálu bicykle.eu nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.
 5. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť bicykle.eu, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť inzertný bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú chránené podľa zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov, pred použitím treťou osobou. Vyplnením registračného formulára dáva kupujúci súhlas predávajúcemu k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov. Slúžia iba pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.
Prevádzkovateľ internetového obchodu nezodpovedá za zneužitie osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené podmienky zaobchádzania s osobnými dátami. Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa, aby jeho údaje z databázy vymazal.

Záverečné ustanovenia

 1. Podmienky inzerovania na portáli bicykle.eu nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. Používateľ a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené Podmienkami inzercie sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 2. Prevádzkovateľ má právo meniť podmienky služby portálu bicykle.eu bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach Portálu. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok inzercie. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok.
  Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.

Postup ako zadať a spravovať inzeráty

 1. Pre správu a zadávanie inzerátov je potrebné sa zaregistrovať ak ste tak ešte neurobili
 2. Po prihlásení sa, máte možnosť pridávať svoje inzeráty
 3. Správa vašich inzerátov nájdete v časti "Zoznam inzerátov"
 4. V zozname vašich inzerátov máte možnosť svoje inzeráty spravovať s možnosťou ich odstránenia
 5. Obrázok zadávajte vo veľkosti 1024x1024

 

Vyhľadávanie